Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovní řád Městské knihovny Zliv

 Knihovní řád Městské knihovny ve Zlivi

 

 

Městská knihovna Zliv je základní knihovnou, zřízenou městem Zliv. Zřizovací listina Městské knihovny Zliv byla schválena zastupitelstvem obce usnesením čj. I/g ze dne 11.12.2002 podle zákona 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ).

 

Městská knihovna Zliv je organizační složkou města Zliv. Podle knihovního zákona Městská knihovna ve Zlivi zaručuje a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby všem občanům bez rozdílu a rovným způsobem.

 

Služby knihovny

 

Knihovna poskytuje  knihovnické a informační služby - zejména výpůjční služby, informační služby o knihovním fondu Městské knihovny Zliv, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, informace z oblasti  veřejné správy, možnost využívání meziknihovní výpůjční služby  ( MVS), vyhledávání v Internetu.

 

Využívání výpočetní techniky a závazná pravidla pro užívání PC a instalovaného

Internetu

 

Uživatel je povinen využívat v knihovně jen programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací prostřednictvím Internetu

má každý občan ČR.

Užívání Internetu je zdarma.

Uživatel nesmí provádět žádné změny v konfiguraci počítače. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi sítě.

Ukládání dat na diskety může být realizováno pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem.

Uživatel se zavazuje , že nebude šířit nelegální software, popřípadě je vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

Porušením těchto pravidel uživatelem může být uživatel vyloučen z přístupu k PC a Internetu, případně bude zahájeno řízení o náhradě způsobené škody.

 

Uživatelé knihovny

 

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba ČR, které knihovna vystavila čtenářský průkaz. Knihovna vyžaduje k vystavení průkazu údaje : příjmení, jméno, adresa bydliště, rok narození.

Při zpracování osobních dat se knihovna řídí zákonem o ochraně  osobních údajů a Směrnicí o ochraně osobních údajů, kterou vypracoval a schválil zřizovatel.

Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Při porušování tohoto opatření může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Uživatelem knihovny přestává být ten, kdo se sám z knihovny odhlásí, kdo soustavně porušuje výpůjční řád knihovny, kdo úmyslně poškozuje knihovní fond nebo působí jiným způsobem  v knihovně škody.